HomeHomeHome

Dự Án Robot Gắp Bao Chất Pallet

Dự Án Robot Gắp Bao Chất Pallet
IMG 1228
Dự Án Robot Gắp Bao Chất Pallet 3

Dự Án Robot Gắp Bao Chất Pallet

  • Thông tin robot: 1 ABB Robot – IRB 660
  • Ứng dụng: Robot Xếp Pallet
  • Sản phẩm: Bao thực phẩm gia súc 50/25 kg
  • Năm thực hiện: 2020
  • Được thực hiện bởi: RobotNext Team
 

 

Video tham khảo:

+

ĐĂNG KÝ NGAY!