HomeHomeHome

Dự Án Robot Gắp Bao Chất Pallet

Du an robot gap bao chat pallet 1

Du an robot gap bao chat pallet 2 Dự Án Robot Gắp Bao Chất Pallet

  • Thông tin robot: IRB660 – ABB robot
  • Ứng dụng: Robot Xếp Bao 50kg chất Pallet
  • Sản phẩm: Bao phân 50kg
  • Năm thực hiện: 2020
  • Được thực hiển bởi: ROBOTNEXT Team

Leave A Comment

ĐĂNG KÝ NGAY!