ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

Dự Án Robot Cấp Phôi Cho Máy CNC

Dự Án Robot Cấp Phôi Cho Máy CNC
IMG 0561
Dự Án Robot Cấp Phôi Cho Máy CNC 3

Dự Án Robot Cấp Phôi Cho Máy CNC

  • Thông tin robot: 10 ABB Robot – IRB 1200 & 03 ABB Robot – IRB 1600
  • Ứng dụng: Làm việc với máy
  • Sản phẩm: Các sản phẩm nhựa
  • Năm thực hiện: 2020 – 2021
  • Được thực hiện bởi: RobotNext Team

 

Video tham khảo:

ĐĂNG KÝ NGAY!