ROBOTNEXTROBOTNEXTROBOTNEXT

Dự Án Robot Xếp Bao Chất Pallet

du an robot xep bao chat pallet

du an robot xep bao chat palletDự Án Robot Xếp Bao Chất Pallet

  • Thông tin robot: IRB460 – ABB
  • Ứng dụng: Robot xếp bao chất Pallet
  • Sản phẩm: Bao bột 25-40kg
  • Năm thực hiện: 2023
  • Được thực hiển bởi: ROBOTNEXT Team

Leave A Comment

ĐĂNG KÝ NGAY!